Актуальные вопросы тюркологических исследований

Актуальные вопросы тюркологических исследований 170 6. Korkmaz Zeynep . Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi) // TDK Yay.: 827. Ankara, 2003. 7. Korkmaz Zeynep. Türkçede Ek Yığılması Olaylarının Meydana Gelişi Üzerine // TDAY-Belleten 1960. TDK Yay.: 183. Ankara, 1988. 8. Korkmaz Zeynep . Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları // TDK Yay.: 598, Ankara, 1994. 9. Mansuroğlu Mecdut . Türkçede –gu Ekinin Fonksiyonları // Türkiyat Mec- muası. C. 10. İstanbul, 1953. S. 341–348. 10. Öztürk Rıdvan . Yeni Uygur Türkçesi Grameri // TDK Yay.: 593. Ankara, 1994. 11. Tömür Hemit . Hazirqi Zaman Uyġur Tili Grammatikisi. Milletler Neş- riyati, 1987. 12. Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü // TDK Yay. Ankara, 1995. Naile Hacızade* Türkçede deyimlerin dil kültür özellikleri Kültürle sıkı bir bağlantısı olan dil, aynı zamanda kültürün ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Çeşitli dil birimleri ulusal kültür ve kültürel geliş- me tarihine ışık tutar. Dil ve kültür ilişkilerinin öğrenilmesinde bir dil birimi olarak deyimlerin de önemli bir rolü vardır. İster maddi, ister manevi kültür öğeleri deyimlerde yer almaktadır. Anadolu Türkleri, genel Türk dünyası ile olan eski bağlarını korumakla birlikte, bir Osmanlı devletinin mirasçısı olarak, kendilerine özgü kültür de- ğerlerine de sahiptir. Zaman içerisinde bazen değişen bu kültür değerleri de- yimlerde izlerini korumaktadır. Biz bu bildiride Türkçe deyimlerdeki çok fazla araştırılmamış olan özgün kültür özelliklerini açığa çıkarmaya çalışacağız. Türkçe, deyimlerle zengin bir dildir. Bu deyimlerde bir Türk insanının iç ve dış dünyaya, topluma, toplumsal ilişkilere olan bakış açısını izlemek müm- kündür. Deyimler, Türklerin ulusal özelliklerini, yani dünyaya bakış açılarını, düşünce yapısını, tarihini, dini görüşlerini, inanç, örf ve adetlerini, mitolojik görüşlerini yansıtır. Bu açıdan deyimler, belli özellikleri içine alan çeşitli grup- lara ayrılabilir. Birbirinden kesin çizgilerle ayrılmayan bu grupların sayısı da * Doçent Doktor, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=