Языки и литературы тюркских народов

13 A. Afacan Mitolojik Ögelerin Kullanımı Açısından Modern Türk Şiirine Genel Bir Bakış Modern şiirin kaynaklarından biri de mitolojidir. Bir kaynak olarak mitolojinin şiirdeki yeri, ana çizgileriyle iki biçimde söz konusu edilebilir: Birincisi, imgesel düşünmedir ki bu, şiirin, kökeninin dayandığı mitos- la ortak olan yanıdır. Diğer bir deyişle mitolojik ögelerin, şiirde kalıtsal olarak sürdüğü anlamına gelir. İkincisi ise, belli bir şiirin, zaman içinde giderek edebiyat ürünlerine dönüşmüş mitolojik metinlerden temalar ve esinler taşımasıdır. Şiirin, imgesel düşünme bağlamında mitosla olan benzerliği ayrıca ele alınabilecek nitelikte bir konudur. Bu bakımdan, bu bildiride, eski çağların mitolojik birikimini taşıyan ve edebiyat ürü- nü haline gelmiş mitolojik ögelerin Modern Türk Şiirindeki kullanımına ilişkin genel bir bakış açısı sunulması amaçlanmıştır. Bu ögelerin kul- lanımı, doğal olarak, metinler arası ilişkiler çerçevesinde ele alınabile- cek bir sorunsaldır. Bu bağlamda, Modern Türk Şiirinde, Türkiye’deki ‘Batılılaşma’ olgusu ile bağlantılı olarak daha çok Yunan mitologyasına ait ögeler öne çıkmaktadır. Diğer yandan şiirde kimi zaman yüzeyde gö- rünen kimi zaman da derin yapı çözümlemelerini gerektiren mitolojik ögelerle ilgili inceleme, yapıtın estetik düzeyine ilişkin değerlendirmele- ri de kapsar. Bazı şiirlerde, mitolojik ögeler, evrensel anlatım olanakları sunarak, yapıta derinlik ve zenginlik kazandıracak biçimde yer alırken; bazı şiirlerde ise bu ögeler, mitolojik öykünün olduğu gibi aktarılması- na dayanan ‘yığılmalar’ biçiminde katılır şiire. Dolayısıyla, bu ögelerin, katıldıkları yapıtla ne ölçüde kaynaşabildikleri ve nasıl işlendikleri de önem taşımaktadır. Bu bildiri, seçilen örnekler üzerinde, bu açıdan ya- pılmış değerlendirmeleri de içeriyor. F. Aktaşlı Ruslara Türkçe Öğretiminde Fiilimsiler Konusunda Karşılaşılan Sorunlar ve ÇözümÖnerileri Yabancılara Türkçe öğretiminde önemli sorunlar olduğu bir ger- çektir. Alanla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar, sorunların doğru

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=