Языки и литературы тюркских народов

44 açısını, yeni felsefi akımları, modern sanat ve edebiyat anlayışını, hemen yanı başlarında duran ve bir asırdır aydınlanma sürecini ya- şayan kültür aracılığıyla öğrenmeye çalışan Rusya Müslümanlarının aydınları, Rus bilim, felsefe ve edebiyatından yaptıkları çevirilerle kendi aydınlanmalarına katkı sağlamayı amaçlamışlardır. Rusya İmparatorluğu ᾿ ndaki Türk-Müslüman basınının sayfalarında yayım- lanan Puşkin, Derjavin, Çehov, Lermantov, Tolstoy vb. edebiyatçıla- rın eserleri, bunu doğrular niteliktedir. İktisadi gelişim ve bunun neticesinde oluşan kozmopolit yapı sa- yesinde Rusya Müslümanlarının modernleşme hareketlerinde öncü rolünü üstlenmiş Kafkasya’da çıkan süreli yayınlarda da Rus bilim adamlarını, şair ve yazarlarını takdimlere, eserlerinden tercümelere ya da bu kişilere ilişkin eleştirel mahiyetteki yazılara rastlanmakta- dır. İlk sayısı itibariyle, “düşünceyi aydınlatıp, ruhu besleyerek oku- yucularını manevi bir zenginliğe ulaştırma” amacı taşıyan Füyuzat dergisi bu tür yayınlara bir örnektir. Derginin editörlüğünü yapan Hüseyinzade Ali [Turan], Tolstoy’a dair kaleme aldığı “Tolstoyluk Nedir”? adlı seri makalelerinde, yazarın düşünce dünyasını ve eser- lerini eleştirel bir bakışla ele almıştır. Füyuzat'ın yanı sıra İrşad ga- zetesinde çıkan “Tolstoy ve Şiir” başlıklı kısa yazısı ve diğer gazete yazılarında Tolstoy’a yaptığı telmihler, Hüseyinzade’nin, Tolstoy’un felsefesinden ve yapıtlarından düşünsel boyutta etkilendiğini ortaya koymaktadır. Bu makalede; Azerbaycan ve Türkiye’deki modernleş- me hareketlerinde önemli rol oynamış Türk dünyası aydınlarından Hüseyinzade Ali Turan’ın Tolstoy’a bakış açısı ele alınacaktır. Н.Н. Хаджизаде Лингвокультурологические особенности фразеологизмов в турецком языке N.N. Hacızade Linguo-cultural peculiarities of phraseology in Turkish Язык, имеющий тесную связь с культурой, в тоже время явля- ется ее неотъемлемой частью. В процессе обучения взаимосвязи

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=